Uuden tehtaan vaikutukset on arvioitu perusteellisesti

 

UPM:n tehdasprojekti vaikuttaa vahvimmin Uruguayn keski- ja luoteisosiin, jotka ovat suhteellisesti vähiten kehittynyttä aluetta kun tarkastellaan kotitalouksien määrää köyhyysrajan alapuolella, alueellista kilpailukykyä, sosiaalisia ja taloudellisia mittareita sekä tieverkostoa ja infrastruktuuria.

 

UPM:llä ja Uruguayn valtiolla on yhteinen näkemys tehdasinvestoinnin positiivisista vaikutuksista alueelliseen kehitykseen, koulutukseen, työpaikkoihin sekä terveyspalveluihin.

Enimmillään yli 6 000 ihmistä tehdastyömaalle kokoava projekti aiheuttaa näkyviä muutoksia ympäristöönsä. Työmaa luo työ-, koulutus- ja liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille asukkaille ja yrittäjille. Toisaalta lisääntyvä liikenne ja väkimäärä voivat aiheuttaa levottomuuksia ja järjestyshäiriöitä,  joihin varaudutaan ennalta ehkäisevällä suunnittelulla ja toimilla.

On yleisesti tiedossa, että suuret rakennushankkeet voivat aiheuttaa häiriöitä lähiseuduilla. Mahdollisia häiriöitä on kartoitettu ja aktiivinen vuoropuhelu paikallisten sidosryhmien kanssa jatkuu. Teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja asukkaiden kanssa häiriöiden minimoimiseksi ja myönteisten mahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi

Osana sellutehtaan lupaprosessia UPM on toimittanut Uruguayn viranomaisten vaatimusten mukaisen arvion tehtaan mahdollisista vaikutuksista ympäristöön ja paikallisyhteisöihin. Uruguayssa arvio on edellytys rakennusluvan saamiselle. Julkinen dokumentti on nähtävillä ympäristöviranomaisen verkkosivulla.

UPM:n ensimmäinen sellutehdas Uruguassa käynnistyi Fray Bentosissa vuonna. UPM ja ulkoiset asiantuntijat ovat uuden tehtaan vaikutusten arvioinnissa hyödyntäneet olemassa olevaa, yli 10 vuoden aikana systemaattisesti kerättyä tietoa Fray Bentosin tehtaan vaikutuksista ympäristöön ja paikallisyhteisöihin

Konsulttiyhtiöiden EIA-Estudio Ingeniería Ambiental (Uruguay) ja Ecometrix (Kanada) laatima raportti uuden sellutehtaan vaikutuksista sisältää kuvauksen tehtaasta, mahdollisten ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin, toimet vaikutusten ehkäisemiseksi sekä loppupäätelmät.

Linkki arviointiin viranomaisen verkkosivulla (espanjaksi)

 

Arvioinnin lopputulemat

Tehtaan merkittävimpiä vaikutuksia ovat parantuneet työ- ja koulutusmahdollisuudet sekä terveyspalvelut. Tehdas ei vaikuta kielteisesti terveyteen, asumisolosuhteisiin, kaupunkirakenteeseen, maankäyttöön, kulttuuriin, eläimistöön tai suojelualueisiin, maa- tai kallioperään eikä pohjavesiin.

Ennalta ehkäiseviä toimia ja ratkaisuja tarvitaan tehtaan rakennusajan asumisjärjestelyjen, kasvavan liikenteen, jätteenmuodostuksen, ilmanlaadun sekä vedenkäytön ja -laadun osalta. Kaikki ennalta ehkäiseviä toimia edellyttävät vaikutukset ovat hyväksyttäviä ja hallittavissa ennalta ehkäisyyn ja minimointiin tähtäävillä suunnitelmilla, joita UPM on laatinut yhteistyössä paikallisten ja kansallisten tahojen kanssa.

UPM:n esitys arvioiduista vaikutuksista (englanniksi)

Arvioinnin tiivistelmä ja päähuomiot (englanniksi)

 

 

Rio Negro -joki

Rio Negro on Uruguayn sisämaan tärkein joki. Se saa alkunsa Brasilian eteläosien ylämailla ja virtaa länteen läpi koko Uruguayn. UPM Paso de los Torosin tehdas alkaa käyttää joen vettä tuotannossaan.

 
 

Paikallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden tutkimusten mukaan tehtaan suora vaikutus Rio Negroon on minimaalinen. Tehtaan pitkän aikavälin keskimääräinen vuotuinen vedenkäyttö on alle 1 % joen keskimääräisestä virtaamasta Paso de los Torosin kohdalla. Tehtaan purkuvesien laatua tarkkailevat sekä UPM että viranomaiset.

Aiemmin tehtyjen paikallisten tutkimusten mukaan ravinnekuorma joessa on kasvanut nopeasti ja veden laatu heikkenee. Joen nykyisen tilanteen parantaminen edellyttää toimenpiteitä kaikilta sidosryhmiltä ja jokivarren teollisuuslaitoksilta. Uruguayn valtion käynnistämän Rio Negro -aloitteen puitteissa on käynnistetty neljä hanketta, joihin sisältyy jokiveden laatuun liittyvää tutkimusta ja tietoisuuden kasvattamista.

UPM investoi paikalliseen kehitykseen 70 miljoonaa dollaria, josta merkittävä osa käytetään Paso de los Torosin kunnallisen jätevedenpuhdistamon ja kaatopaikan kunnostukseen.

Yksi ympäristövaikutusten arvioinnin päähuomioista on, että joen levätilanne jatkuu entisellään ilman korjaavia toimenpiteitä. Sellutehtaan ja sen edellyttämän vähimmäisvirtauksen vaikutuksesta jokiveden laatu pysyisi ennallaan. ​Sen sijaan Rio Negro -aloite sekä parhaiden käytäntöjen käyttöönotto kaikkien osallisten keskuudessa parantaisivat veden laatua tulevaisuudessa.